Sprawdzian Szóstoklasisty

Udostępnij na:

W 2015 r. uczniowie klas szóstych po raz pierwszy przystąpią do nowego sprawdzianu szóstoklasisty. Co nowego ich czeka?  Na co zwrócić uwagę? Sprawdź.

Badane na sprawdzianie wiadomości i umiejętności są zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej  kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego,

 (http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf).

Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkowe i stanowi jeden z warunków ukończenia szkoły podstawowej (drugim jest uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły). Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać na sprawdzianie. Sprawdzian odbywa się w kwietniu. Uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu w kwietniu, przystępują do niego w drugim terminie, najczęściej w czerwcu. Terminarz sprawdzianu ogłasza na stronie internetowej cke.edu.pl  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sierpniu poprzedzającym rok szkolny, w którym odbywa się dany sprawdzian.

Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na praktycznych zagadnieniach z historii lub przyrody. Nowy sprawdzian szóstoklasisty ma formę pisemną. Podstawą oceniania sprawdzianu są wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego z I i II etapu edukacyjnego. Sprawdzian odbywa się w dwóch częściach. Część pierwsza trwa 80 minut i obejmuje zadania z języka polskiego oraz matematyki, natomiast część druga trwa 45 minut i dotyczy zadań z języka obcego nowożytnego. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Na nowym sprawdzianie  szóstoklasisty nie ma określonej liczby punktów możliwych do zdobycia. Podaje się jedynie liczbę zadań, jakie uczeń będzie miał do rozwiązania. Wyniki z egzaminu uczeń otrzyma w dniu zakończenia roku szkolnego. Każdy uczeń dostanie zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki:

 

  • wynik ogólny z części pierwszej,
  • wynik z języka polskiego,
  • wynik z matematyki,
  • wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

 

Sprawdzian obejmuje dwa zestawy zadań:
• z języka polskiego i matematyki,
• z języka obcego nowożytnego.

 

Pierwszy zestaw składa się z zadań zamkniętych i otwartych, drugi – z zadań zamkniętych. W zadaniach zamkniętych uczeń wybiera i zaznacza poprawną odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych uczeń sam formułuje i zapisuje odpowiedź. Zestaw zadań z języka polskiego składa się z 8–12 zadań zamkniętych i 2–4 zadań otwartych. Zestaw z matematyki obejmuje 8–12 zadań zamkniętych i 2–4 zadań otwartych. Zestaw zadań z języka obcego składa się z 35–45 zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań zamkniętych uczeń przenosi do kart odpowiedzi, natomiast rozwiązania zadań otwartych umieszcza w arkuszu w przeznaczonym na to miejscu.

 

SPRAWDZIAN Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Zestaw zawiera zadania otwarte i zamknięte. Wśród zadań otwartych mogą wystąpić: zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi i zadania rozszerzonej odpowiedzi. Zadania zamknięte mogą objąć: zadania wielokrotnego wyboru, zadania prawda – fałsz oraz zadania na dobieranie.

Zadania odnoszą się do różnych tekstów: literackich, nieliterackich i ikonicznych (np. fotografia, plakat, komiks). Teksty mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub przyrodą. Jednym z zadań otwartych jest zadanie rozszerzonej odpowiedzi, które polega na stworzeniu jednej z określonych form wypowiedzi pisemnej: opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika, wpisu w dzienniku, listu oficjalnego, sprawozdania, opisu (postaci, przedmiotu, krajobrazu), ogłoszenia, zaproszenia, notatki.

Ocena zadania rozszerzonej odpowiedzi obejmuje następujące kryteria: treść (0–3 pkt.), styl (0–1 pkt.), język (0–1 pkt.), ortografia (0-1 pkt.), interpunkcja (0-1 pkt.).

 

Informacje zawarte na tej stronie znajdują się na stronie www.wsip.pl oraz www.cke.edu.pl