gimnazjalista

Udostępnij na:

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012 jest przeprowadzany na nowych zasadach. Składa z  3 części: z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego. Zmiany w egzaminach gimnazjalnych polegają głównie na podzieleniu każdej części egzaminu na 2 grupy zadań. Zwiększony został również czas trwania części I i II egzaminu, przy czym zwiększyła się również czasochłonność poszczególnych zadań.

EGZAMIN HUMANISTYCZNY zostanie podzielony na zadania z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Cały nowy egzamin humanistyczny trwa 150 minut.

 

  • Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.

 

  • Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Zadania są tak dobrane, by odwoływały się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych.

 

Egzamin gimnazjalny z języka polskiego

 

Trwa 90 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

Egzamin sprawdza wymagania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego oraz w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie odnosi się do wymagań dla I i II etapu edukacyjnego. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą (wielokrotnego wyboru) lub otwartą (dłuższa wypowiedź pisemna).

 

Informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego  z języka polskiego zaczerpnięte zostały  ze strony  www.cke.edu.pl.