warsztaty polonistyczne

Kursy przygotowujące do egzaminu: szóstoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego.

Są to zajęcia grupowe – kursy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego:

  • szóstoklasisty – dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej
  • gimnazjalnego – dla uczniów klas trzecich gimnazjum
  • maturalnego  – dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych

Oferowane kursy mają na celu profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminów z języka polskiego na wszystkich poziomach nauczania. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i części ćwiczeniowej. Celem pierwszej części jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnej do egzaminu, a drugiej – nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych. Stały postęp w nauce monitorowany jest poprzez cyklicznie przeprowadzane sprawdziany, co motywuje słuchaczy do systematycznej pracy. Ewentualne niejasności powstałe w trakcie zajęć omawiane są na konsultacjach indywidualnych. Program zajęć kursowych zakłada pracę metodami aktywizującymi, m.in. z wykorzystaniem materiałów multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych, np. prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, nagrań dźwiękowych, tekstów kultury, ćwiczeń interaktywnych i testów sprawdzających wiedzę. Dzięki temu zajęcia są ciekawsze, bardziej dynamiczne i ułatwiają przyswajanie wiedzy. Sprawność i efektywność nauczania są szczególnie istotne w przygotowaniach do tegorocznego egzaminu maturalnego, który od bieżącego roku szkolnego uległ zasadniczym zmianom. W Akademii Edukacji prowadzone będą matury próbne z wykorzystaniem nagrań wideo, stanowiących materiał do analiz i odpowiedniego przygotowania wypowiedzi ustnej.

Czas warsztatów: Zajęcia prowadzone są w trybie jednosemestralnym i dwusemestralnym (rocznym).

1.Tryb jednosemestralny obejmuje 15 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 30 godzin zegarowych.

2. Tryb dwusemestralny (roczny) obejmuje 30 spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie 60 godzin zegarowych

 

Miejsce warsztatów i liczebność grupy: Siedziba biura Akademii Edukacji w Kętrzynie.  Liczba osób w grupie: 5-12.

 

Udostępnij na: